• Info@pendartarh.com
  • ساعات کاری : 8:00 AM – 8:00 PM

پروژه شهرک قدس

circle_right

مشخصات پروژه:

موقعیت پروژه : شهرستان چابهار

خدمات انجام داده شده : خدمات مرحله اول و دوم

تاریخ شروع پروژه : 1400

کاربری پروژه : مسکونی - تجاری

مساحت زیربنا (مترمربع) : ۸۰۰۰

وضعیت پروژه: انجام شده